www.kahuna.cz

Úvod

Vítejte na stránkách věnovaných nové prudce se rozvíjející aktivitě - Nordic Walking. Tato kondiční aktivita je určena nejširší i nesportující veřejnosti jako efektivní způsob zvyšování kondice a pohodlný způsob boje s nadváhou. Dozvíte se nejen o historii „chůze s hůlkami“, ale i o vhodném vybavení, které maximalizuje zdravotní účinky cvičení. A v neposlední řadě se dozvíte, kde si Nordic Walking vyzkoušet pod dohledem certifikovaného instruktora.
Novinky

 • 13. 03. 2009  Nordic Walking na Sportprague jaro 2009
  Na?e organizace za?ti?ovala prezentace Nordic-Walking na veletrhu SportPrague. Na hlavním podiu se konalo n?kolik prezentací, p?i kterých se mohli zájemci dozv?d?t o prosp??nosti tohoto druhu pohybu. Navíc byla v?em ú?astník?m poskytnuta mo?nost bezplatného zap?j?ení vybavení a procházky v prostorech veletr?ních hal.
  Partnerem akce byla firma H.S.H Sport s.r.o.

 • 22. 02. 2005  Seznamte se s Nordic-walkingem
  Na?e organizace po?ádá na veletrhu SportPrague bezplatné prezentace Nordic-walkingu. P?ij?te si jej vyzkou?et do stánku 3A18.

 • 22. 02. 2005 Generálním partnerem na?í organizace N-W je pro dal?í rok op?t firma Chung-Shi a její ?eské zastoupení H.S.H. Sport s.r.o.


 • 22. 02. 2005  Termíny základních kurz? na první pololetí vypsány
  Chcete-li proniknout hloub?ji do taj? Nordic-walkingu, neváhejte a p?ihla?te se. Více informací naleznete v sekci Akce.

 • 22. 02. 2005  Instruktorské kurzy p?ipraveny
  ?ada sportovních instruktor? a lektor? m?la zájem roz?í?it svoji odbornost také o Nordic-walking. Na?e organizace proto p?ipravila sérii kurz?, která umo?ní získat oficiáln? uznávaný status GUIDE. Dal?í informace naleznete v sekci Pro instruktory

 • 09. 11. 2004  Dal?í mo?nost bezplatn? si vyzkou?et Nordic Walking s certifikovaným instruktorem bude tentokrát v Brn? na výstavi?ti. U p?íle?itosti konání veletrhu Sportlife pavilon A1, stánek 18C.

 • 06. 10. 2004  V nové sekci Prob?hlé akce naleznete informace o na?ich aktivitách.

 • 17. 08. 2004  Zveme Vás na bezplatnou prezentaci Nordic Walking 1.-3. 9. 2004 Výstava Sportprague, výstavi?t? Let?any.

 • 28. 07. 2004  Vzniká ?eská pobo?ka Czech Certified Organization of Nordic Walking, lokální odno? mezinárodní ICO-NW